Over ons

Algemeen

De stichting heeft tot doel: het als algemeen nut beogende instelling het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan (volks)gezondheid, dierenbelangen, sport en recreatie en wel met name door het bijeenbrengen van vermogen en/of het beheren van vermogen en/of het doen van uitkeringen uit het vermogen ten behoeve van zojuist genoemde doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Onverminderd het vorige behoort het leveren van een bijdrage aan religieuze instellingen en aan kunst uitdrukkelijk niet tot de doelstelling van de stichting, een en ander steeds in de ruimste zin des woords.

Statutaire doelen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
  • Het verkrijgen van financiГ«le steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen en schenkingen (in welke vorm dan ook) alsmede het aanvragen van subsidies;
  • Het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleid van de Stichting

Hieronder vindt u het beleidsplan van de Stichting voor de periode 2021 tot en met 2026: Ter informatie vindt u hieronder ook nog het beleidsplan van de Stichting met betrekking tot de periode 2011-2015 en 2016-2020::

In aanvulling op het hiervoor genoemde beleidsplan wordt benadrukt dat Stichting Blokland zoveel mogelijk organisaties met een ANBI-status ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn de organisaties die als partner op deze website staan vermeld.

ANBI

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten géén winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Stichting Blokland is daarom per 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.